× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی باشگاه مشتریان

افرادی که در ردیفهای درب خروجی نشانیده می شوند، می بایست دارای توان جسمی مناسب باشند و بنابر این مسافران نوزاد، کودک بدون همراه، موارد پزشکی و صندلی چرخدار، شامل این خدمات نمی شوند