× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم

دو نوع باتری در صندلیهای چرخدار و سایر وسایل کمک حرکتی استفاده می شود:

نوع باتری

شرح

باتری غیر قابل سرریز (خشک)

باتری خشک (شامل باتریهای داخلی)

باتری از نوع ژل

باتری مرطوب (پلمپ)

باتری لیتیوم یونی

باتری قابل سرریز

باتری مرطوب

 

کلیه باتریهای فوق می بایست پذیرش شده و در انبار هواپیما بارگیری شوند.

نکته: در مورد صندلیهای چرخدار و یا سایر وسایل کمک حرکتی که با باتری لیتیوم یونی کار می کنند و باتری به گونه ای طراحی شده که قابلیت جدا شدن داشته باشد، می بایست باتری فوق در کابین حمل شود.