× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم
  • افرادی که دارای شرایطی مانند بوی بد، ظاهر غیر متعارف و یا سایر مشخصات غیر مطلوب بصورتی که باعث نگرانی سایرین شوند
  • افرادی که ممکن است رفتارشان برای سایرین خطرناک باشد. این موضوع شامل فردی که تحت تاثیر مشروبات الکلی یا دارو و همچنین مسافران مضطرب می گردد.
  • افرادی که از هرنوع بیماری که به شدت مسری و قابل انتقال است، رنج می برند.
  • افرادی که قادر به استفاده از صندلی استاندارد، چه در حالت نشستن و چه در حالت خواباندن صندلی برای کلاس پروازی مورد نظر نباشند.
  • دارای رفتار غیر متعارف و یا شرایط غیر عادی بدلیل بیماری خاص یا ناتوانی باشند، که ممکن است تاثیر مضر و ناسازگاری برروی آرامش سایر مسافران و یا خدمه پرواز داشته باشند.
  • بتوان آنها را بــه عنــوان خطری جــدی برای ایمنی پرواز و یــا تاخیر آن پنداشت (شامــل احتمال تغییر مسیر پــرواز و فرود اضطراری)
  • ممکن است حالت پزشکی ایشان در طول یا بدلیل پرواز، وخیم تر شود.