× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم
نوع و مدل
نوع و مدل Fokker 100
تعداد 4
ظرفیت 109
حداکثر برد پرواز 1600NM
حداکثر وزن برخاست 44450KG
خدمه پرواز
نوع و مدل
نوع و مدل Airbus 300-600
تعداد 4
ظرفیت 290
حداکثر برد پرواز 4000NM
حداکثر وزن برخاست 170000KG
خدمه پرواز
نوع و مدل
نوع و مدل Avro RJ100
تعداد 4
ظرفیت 110
حداکثر برد پرواز 1500NM
حداکثر وزن برخاست 46039KG
خدمه پرواز
نوع و مدل
نوع و مدل Airbus 320
تعداد 3
ظرفیت 150
حداکثر برد پرواز 3000NM
حداکثر وزن برخاست 73500KG
خدمه پرواز