سایت رسمی هواپیمایی قشم

یک

دو

مرحله اول : ورود کد پیگیری

کد پیگیری خود را وارد نمایید تا پس از تایید، سامانه رتبه شما در آزمون برگزار شده را نمایش دهد.

توجه داشته باشید که صرفاً از رتبه های بین 1 تا 50 و به ترتیب اولویت ، برای انجام مراحل بعدی پذیرش ، دعوت به عمل خواهد آمد. پس در صورتیکه رتبه شما، بین اعداد فوق نیست ، این بدان معناست که شما حدنصاب مدنظر شرکت را برای حضور در مراحل بعدی جذب ، کسب ننموده اید.