سایت رسمی هواپیمایی قشم

  دفاتر فروش

Domestic (داخلی) 

Tehran : Central sales Office
Tel: +98 (21) 47991011-1016
Fax: +98 (21) 47991010
reservations@Qeshm-air.com

Tehran : Mehrabad Station
Tel: +98 (21) 66073608
Tel: +98 (21) 66073569
Fax: +98 (21) 66073609
thrkkqb@Qeshm-air.com

Tehran : Imam Khomeini Station
Tel: +98 (21) 55678490
Fax: +98 (21) 55678489
ikakkqb@Qeshm-air.com

Qeshm : Station
Tel: +98 (763) 5335160
Fax: +98 (763) 5335161-7
Gsmkkqb@Qeshm-air.com

Kish : Station
Tel: +98 (764) 4446550
Tel: +98 (764) 4443880
Fax: +98 (764) 4446551
Fax: +98 (764) 4443881
kishkkqb@Qeshm-air.com

Bandarabas : Station
Tel: +98 (763) 3611380
Fax: +98 (763) 3689150
Bndkkqb@qeshm-air.com

Shiraz : Station
Tel: +98 (711) 7209360
Fax: +98 (711) 7209360
Syzkkqb@qeshm-air.com

Mashhad : Station
Tel: +98 (511) 33400228
Tel: +98 (511) 33400603
Fax: +98 (511) 33400227
Mhdkkqb@qeshm-air.com

Isfahan : Station
Fax: +98 (311) 35275228

Tabriz : Station
Fax: +98 (411) 2605979

Ahvaz : Station
Tel: +98 (611) 4495922
Fax: +98 (611) 4495922
Awzkkqb@qeshm-air.com

Sanandaj : Station
Tel: +98 (871) 7274057
Fax: +98 (871) 7274057
Bndkkqb@qeshm-air.com

 
Abadan : Station
Tel & Fax : +98 61 53366534
Tel : + 98 61 53366535
Email : abdkkqb@qeshm-air.com

 

 

International (بین المللی) 

Dubai : GSA

Tel: +971 (4) 2278787

Fax: +971 (4) 2289339

Shehail@emirates.net.ae

 

 

  

اطلاعات تماس

مرکز تماس و آدرس شرکت

تلفن تماس

982147999+
982142738888+

دفتر نمایندگی

تهران، جاده مخصوص کرج، روبرو سه راه فرودگاه، خیابان شهید ریاحی، پلاک 12